Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Sprzedaż - rezerwacja

Regulamin sprzedaży biletów on-line ze strony internetowej Bytomskiego Centrum Kultury w Bytomiu, Plac Karin Stanek 1, www.becek.pl

§1 - Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Bytomskie Centrum Kultury, 41-902 Bytom, Plac Karin Stanek 1
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Bytomskim Centrum Kultury zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  a) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
  b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty elektronicznym przelewem bankowym on-line (eprzelewem),
  c) otrzymania przez Użytkownika od Bytomskiego Centrum Kultury potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 3. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego spektaklu.
 5. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić do 10 biletów.
 6. Ceny biletów oferowanych przez Bytomskie Centrum Kultury zawierają podatek VAT.
 7. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (eprzelewu).
 8. Płatności za bilety obsługuje spółka „BRACHIA” Spółka Jawna z siedzibą w Swarzędzu, os. Czwartaków 20/32, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 9. Bilety pozostają własnością Bytomskiego Centrum Kultury do czasu odnotowania przez Bytomskie Centrum Kultury potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 10. Odbiór biletów zakupionych on-line: po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie listu e-mail, na adres e-mail podany w procesie zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail.
 11. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sal wydruku.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany.


§2 - Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Bytomskie Centrum Kultury danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Bytomskiego Centrum Kultury bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Bytomskie Centrum Kultury w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.


§3 - Zwrot biletów

 1. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Bytomskiego Centrum Kultury, Bytomskie Centrum Kultury zwraca pieniądze za bilety w kasie najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczył bilet.
 2. Zwroty biletów, w przypadku rezygnacji Użytkownika, mogą nastąpić w kasie Bytomskiego Centrum Kultury, najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczy bilet, przed jego rozpoczęciem. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu także w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego otrzymał bilety z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
  a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu"
  b) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.
  c) opisać przyczynę zwrotu.


§4 - Postanowienia końcowe

 1. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Bytomskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.becek.pl.

Partnerzy i Sponsorzy