Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

COVID-19 – Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania BCK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/VI/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 18.06.2020r
.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA i PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz filii BCK

– Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”

 1. Wszystkich  odbiorców i klientów Bytomskiego Centrum Kultury oraz filii BCK – Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych:
  1. zasłanianie ust i nosa,
  2. dezynfekcja rąk lub rękawiczek ochronnych przy wejściu do budynku,
  3. zachowanie bezpiecznego odstępu społecznego wynoszącego min. 2 m.
 2. Do budynku wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, zabrania się wstępu osobom mającym kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
 3. W budynku BCK i CSW „Kronika” obowiązuje zasada poruszania się wyłącznie wyznaczonymi trasami komunikacyjnymi, minimalizującymi możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących z budynku.
 4. Należy ograniczyć czas przebywania w budynku do niezbędnego minimum.
 5. Należy ograniczyć zwiedzanie i uczestnictwo w grupach.
 6. Ustala się limit uczestników mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych pomieszczeniach BCK:

 

 1. Sekretariat – 3 osoby,
 2. Sala konferencyjna – 8 osób,
 3. Pokój DMPR – 5 osób,
 4. Pokój DI – 5 osób,
 5. Pokój DWZ – 2 osoby
 6. Pokój DTA – 5 osób,
 7. Pokój DFK – 4 osoby,
 8. Sala widowiskowa Totu  – 247 osób,
 9. Sala wielofunkcyjna Kina Gloria  – 47 osób,
 10. Sala KiNowa – 15 osób,
 11. Sala wielofunkcyjna Ambasada – 10 osób,
 12. Sala wielofunkcyjna Antresola – 6 osób,
 13. Sala PrzyStanek (Harcówka) – 4 osoby,
 14. Sala Studio – 4 osoby,
 15. Sala kameralna Akwarium – 13 osób,
 16. CSW Kronika – 40 osób (I piętro – 20 osób, II piętro – 20 osób),
 17. Lokal gastronomiczny „Lepiej” – w uzgodnieniu z właścicielem lokalu i zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi  - nie więcej niż : 40 osób
 1. Zaleca się dokonywania  płatności drogą on-line bądź przy użyciu karty płatniczej.
 2. Godziny otwarcia kasy biletowej i zakupu biletów bezpośrednio w kasie zostają ograniczone do minimum; w okresie wakacyjnym kasa biletowa otwarta będzie na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia .
 3. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa na odzieży wierzchniej działanie szatni zostaje zawieszone do odwołania. Goście mogą korzystać z szatni samoobsługowej, jednakże Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione.
 4. Zajęcia i wydarzenia w poszczególnych pomieszczeniach nie mogą odbywać się jedne po drugich, należy je organizować w odstępach  czasowych nie mniejszych jak 1,5 godziny.
 5. Wszystkie sale i pomieszczenia w trakcie każdej z przerw należy wywietrzyć. 
 6. Pomieszczenia należy niezależnie od harmonogramu zajęć , na zakończenie dnia (co najmniej raz dziennie)  wywietrzyć bądź zdezynfekować dostępnym środkiem.
 7. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła, itp.
 8. Odwiedzający CSW „Kronika” i BCK mają zakaz dotykania gablot, eksponatów, obiektów, multimediów itp.
 9. Zajęcia warsztatowe -  działania w BCK i CSW „Kronika”  oraz zajęcia i wydarzenia organizowane przez instytucję w plenerze muszą posiadać oddzielny regulamin, uwzględniający aktualne obostrzenia i przepisy sanitarne. Wydarzenia te mogą rozpocząć się i być realizowane przy zachowaniu wszelkich obowiązujących procedur
  i limitów.
 10. Przy zakupie biletu drogą on-line (poprzez wypełnienie formularza zakupu biletu) bądź przed  wejściem na wydarzenie, także  do pomieszczeń instytucji - korzystający, odbiorca zobowiązany jest podać swoje dane osobowe i kontaktowe, które mogą zostać przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym podczas dochodzenia epidemiologicznego. W przypadku wystąpienia objawów choroby – koronawirusa, bądź zachorowaniu na nią korzystający, klient zobowiązany jest do 2 tygodni po zakończeniu wydarzenia poinformować Bytomskie Centrum Kultury                    o wystąpieniu zagrożenia zarażenia koronawirusem. Dane osobowe i kontaktowe klienta będą przechowywane przez Bytomskie Centrum Kultury tylko i wyłącznie
  w wyżej wymienionym celu przez 2 tygodnie po zakończeniu wydarzenia, a następnie zostaną usunięte.  Odbiorcy i pracownicy Bytomskiego Centrum Kultury  uczestniczący w wydarzeniu kulturalnym zobowiązani są więc do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do budynku, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobą zakażoną oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dopuszcza się formę elektroniczną złożenia oświadczenia do dnia poprzedzającego wydarzenie za pośrednictwem formularza internetowego lub przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres:info@becek.pl/ mail@kronika.org.pl załącznik do pobrania:   https://www.becek.pl/regulamin/oswiadczeniecovid19 Wydrukowane i wypełnione wcześniej oświadczenie lub jego potwierdzenie przyspieszy procedurę wejścia
  na wydarzenie kulturalne.
 11. Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie BCK
  oraz na terenie filii BCK - CSW „Kronika”, bądź nie będą mogły zakupić biletu, brać udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez BCK i jego filię.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/VI/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 18.06.2020r
.

ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE W BYTOMSKIM CENTRUM KULTURY,
w tym filii Bytomskiego Centrum Kultury CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „KRONIKA” 

 1. Odbiorcy, widzowie, goście przebywający na terenie Bytomskiego Centrum Kultury  zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronnych, przyłbic i itp. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia
  oraz osoby z niepełnosprawnością.
 2. Przy wejściu na teren budynku/pomieszczenia obowiązkowa jest dezynfekcja rąk/rękawiczek ochronnych.
 3. Ustala się limit uczestników  na poszczególnych zajęciach warsztatowych, spotkaniach, panelach dyskusyjnych itp.  i przyjmuje się min. 10 m2 powierzchni pomieszczenia na osobę  mogących jednocześnie przebywać w danej sali w budynku.
 4. Podczas poruszania się po pomieszczeniach, na wystawach i podczas uczestnictwa
  w zajęciach obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku
  do innych osób.
 5. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła.
 6. Po każdych zajęciach / warsztatach następuje dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń  – w danym pomieszczeniu zajęcia  mogą odbywać się rotacyjnie co 1,5 godziny.
 7. Uczestnicy zajęć nie powinni zabierać ze sobą  zbędnych przedmiotów, innych niż niezbędne do realizacji zajęć lub niezbędnych dla uczestnika zajęć z powodów osobistych.
 8. Sale w których odbywać się będą zajęcia,  będą wietrzone co najmniej raz na 1,5 godziny, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające kontaktowi pomiędzy uczestnikami, uniemożliwiającemu zachowanie dystansu, o którym mowa w pkt 4.
 10. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć.
 12. Po zakończonych zajęciach i wydarzeniach uczestnicy biorący w nich udział powinni sprawnie, bezpiecznie i jak najszybciej opuścić budynek.
 13. Z podnośnika / windy znajdującego się na terenie Bytomskiego Centrum Kultury oraz w budynku kamienicy przy Rynku 26 – gdzie mieści się CSW „Kronika”  jednorazowo może korzystać jedna osoba niepełnosprawna, małoletnie dziecko, jedna osoba mająca problemy z poruszaniem się po schodach. Osobom tym  może towarzyszyć jeden opiekun.
 14. Osoby stojące w kolejce do kasy, toalet, oraz przed wejściem powinny zachować bezpieczny dystans oraz unikać gromadzenia się.
 15. W trakcie pobytu na terenie Bytomskiego Centrum Kultury i filii  Centrum Sztuki Współczesnej  „Kronika” należy stosować się do zaleceń pracowników  obsługi i innych służb ochrony.
 16. Liczba odbiorców i gości przebywających jednocześnie w Bytomskim Centrum Kultury została ograniczona do maksymalnie 50 % miejsc siedzących w każdej z sal.
 17. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa na odzieży wierzchniej działanie szatni zostaje zawieszone do odwołania. Odbiorcy mogą korzystać z szatni samoobsługowej, jednakże Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione.
 18. Na Sali  widowiskowej i w salach kinowych  obowiązuje zakaz spożywania żywności i picia napojów.
 19. Działalność lokalu gastronomicznego w budynku Bytomskiego Centrum Kultury zostaje zawieszona do odwołania.
 20. Opuszczanie przez odbiorców sal po zakończeniu wydarzenia  jest koordynowane przez obsługę Bytomskiego Centrum Kultury.
 21. Na terenie całego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz w pomieszczeniach filii CSW „Kronika” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 22. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się  w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innym osobom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym będą proszone o opuszczenie budynku Bytomskiego Centrum Kultury.
 23. Wejście na teren Bytomskiego Centrum Kultury i jego filii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu – niniejszych zasad i procedur.
 24. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury.
 25. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronach internetowych www.becek.pl oraz www.kronika.org.pl 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/VI/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 18.06.2020r
.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW BYTOMSKIEGO CENTRUM KUTURY

 1. W obiektach Bytomskiego Centrum Kultury /w tym filii Centrum Sztuki Współczesnej  Kronika/ obowiązuje zakaz przebywania osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie
  z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego. 
 2. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem, zgodnie z obowiązującymi procedurami .
 3. Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, podczas wykonywania obowiązków w kontakcie z osobami spoza pracowników instytucji.
 4. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (min. 1,5 m.; rekomendowane są 2 m.).
 5. Należy regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 7. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, blaty stołów itp.
 9. Regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, uchwyty, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, krany .
 10. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia w których odbywają się zajęcia                         i wydarzenia w określonych odstępach czasowych  - minimum co 1,5 godziny,
  w trakcie przerw i obowiązkowo co najmniej raz dziennie.
 11. Należy pracować i realizować każdą czynność związaną ze sprzątaniem, czyszczeniem, myciem w ochronnych rękawiczkach.
 12. W przypadku wzrostu zagrożenia poinformować dyrektora instytucji lub osobę upoważnioną o wszelkich objawach chorobowych własnych lub członków najbliższej rodziny.
 13. Wykonawcy i artyści zobowiązani są wchodzić na teren Bytomskiego Centrum Kultury wejściem przy scenie, od ulicy Lenartowicza . Pracownicy i widzowie wchodzą do instytucji wejściem głównym od Pl. Karin Stanek. 
 14. Wyznacza się w Bytomskim Centrum Kultury pomieszczenie do izolacji osoby u której stwierdzono objawy chorobowe – pomieszczenie garderoby nr 115  (obok Sali Antresola) - należy to pomieszczenie zaopatrzyć  w maseczki na usta i nos, rękawiczki ochronne, przyłbicę, płyn do dezynfekcji rąk.
 15. Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/VI/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 18.06.2020r
.

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  PODEJRZENIA  

U  PRACOWNIKA / OBSŁUGI / KLIENTA 
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona
  na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się
  do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 3. Zgłoszenie incydentu do dyrektora instytucji lub konkretnego pracownika
  do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Ustalenie listy pracowników i użytkowników obecnych w tym samym czasie
  w części/ obiektu, w których przebywał odbiorca/klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies