Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

COVID 19 - FESTYNY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/VII/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 09.07.2020r
.

REGULAMIN  BECEKOPOZNAWCZYCH FESTYNÓW DZIELNICOWYCH „ZAGRAJMY PROFILAKTYCZNIE”.  

 1. BeCeKoPoznawcze Festyny Dzielnicowe „ZAGRAJMY PROFILAKTYCZNIE” (zwane dalej „festynami” lub „wydarzeniami”) odbywają się kolejno:
 1. na Placu Karin Stanek przy Bytomskim Centrum Kultury w Bytomiu, dnia 1 sierpnia 2020 r.;
 2. na terenie podwórka i boiska przy Młodzieżowym Dom Kultury nr 2 w Bytomiu, dnia 22 sierpnia 2020 r.;
 3. na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu, dnia 29 sierpnia 2020 r.
 1. Organizatorem festynów jest Bytomskie Centrum Kultury (zwane dalej: „Organizator”).
 2. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19 należy przestrzegać obowiązujących w tym względzie przepisów.
 3. Liczba miejsc na danym festynie jest ograniczona i wynosi  50 osób. 
 4. Obszar każdego z festynów zostaje wydzielony, a wstęp na teren wydarzenia, odbywa się nie wcześniej jak  30 min. przed rozpoczęciem festynu pod warunkiem zastosowania się do zaleceń sanitarnych oraz poleceń obsługi działającej w imieniu Organizatora.
 5. Uczestnicy festynów oczekujący na wejście oraz wchodzący na teren wydarzenia muszą zachowywać dystans społeczny (2m) oraz posiadać maseczki lub przyłbice. Organizator ma prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren wydarzenia.  W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren festynu. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie wydarzenia.
 6. Uczestnicy powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, co zostanie umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc siedzących w plenerze. W przypadku rodziny oraz osób zamieszkującej razem możliwe jest przebywanie w strefie rodzinnej, wyznaczonej i wskazanej przez Organizatora, utworzonej z połączenia sąsiednich krzeseł.
 7. Uczestnictwo w festynach jest bezpłatne. Zgłoszenie przez uczestników udziału w poszczególnych wydarzeniach jest obowiązkowe i odbywa się za pośrednictwem  kontaktu mailowego sekretariat@becek.pl lub telefonicznego – pod numerem telefonu 32 389 31 109/10.
 8. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących procedur i przepisów nie będą mogły przebywać na terenie wydarzenia.
 9. Osoby stojące w kolejce przed wejściem na teren festynu powinny zachować bezpieczny dystans oraz unikać gromadzenia się.
 10. W trakcie pobytu na terenie wydarzenia należy stosować się do zaleceń pracowników  obsługi. Wejście jak i wyjście z terenu festynu jest koordynowane przez osoby do tego wyznaczone przez Organizatora.
 11. Przed i podczas poszczególnych festynów nie będzie możliwości wchodzenia do budynku Bytomskiego Centrum Kultury, Młodzieżowego Dom Kultury nr 2, bądź Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu.
 12. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się  w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innym osobom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym nie będą wpuszczane na teren wydarzenia lub  w przypadku osób znajdujących się na terenie festynu  będą z niego bezwzględnie wypraszane.
 13. W przypadku deszczowej pogody  wydarzenia nie odbędą się – w tej sytuacji decyzja zostanie podjęta na 2 godziny przed wyznaczoną godziną festynu. Informacje w tym przypadku uzyskać będzie można telefonicznie – pod numerem telefonu 32 389 31 109/10, na stronie internetowej www.becek.pl lub na profilu na FB BECEKBytomskieCentrumKultury.
 14. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania festynów w trakcie ich trwania, w przypadku nagłych, złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
 15. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych.
 16. Uczestnicy festynów mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia. 
 17. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby archiwalne i promocyjne wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Z racji sytuacji, iż Organizator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek, a co za tym idzie nie jest możliwe zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, organizator stosuje przepisy art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE stąd  każdy  uczestnik ma  prawo  zgłosić  się  w trakcie wydarzenia jak i po jej zakończeniu do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia fotografii lub nagrania filmowego z jego wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić dowolnej formie (papierowej, ustnej lub e-mailem – dane kontaktowe Organizatora dostępne na www.becek.pl). W celu realizacji żądania o którym mowa w pkt. 16, uczestnik musi wskazać materiał (konkretne zdjęcie, wycinek nagrania filmowego), którego usunięcia żąda bądź przekazać organizatorowi materiał zdjęciowy lub filmowy, którego usunięcia żąda. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał z wizerunkiem danej  osoby  niezwłocznie,  jednakże  w   terminie  umożliwiającym  dopełnienie obowiązku z punktu widzenia dostępnej technologii. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z perspektywy, której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia a nie uczestniczących w nim osób.
 18. Mając  na  względzie  zapisy Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony  danych  osobowych,  która  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  pod  adresem: https://becek.pl/regulamin (zakładka polityka prywatności) lub/oraz w  siedzibie Organizatora (adres jw.).
 19. Wejście na teren festynu jest przez Uczestnika świadome i równoznaczne z akceptacją regulaminu – niniejszych zasad i procedur.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas udziału w wydarzeniu.
 21. Organizatorowi  przysługuje  prawo  wiążącej  interpretacji  postanowień  niniejszego regulaminu oraz prawo do jego zmiany w dowolnym czasie. Regulamin  wydarzenia dostępny  jest  na  stronie  internetowej https://becek.pl/regulamin oraz przy wejściu/wyjściu na teren festynu.
 22. Zmiany postanowień regulaminu  dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury.
 23. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej www.becek.pl.

 


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies