Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

COVID -19 - zakup / rezerwacja biletów w kasie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/VI/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 24.06.2020r
.

REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW
W BYTOMSKIM CENTRUM KULTURY
W OKRESIE ZWIĄZANYM Z  OBOSTRZENIAMI COVID – 19.

 

§1 DEFINICJE
W poniższym Regulaminie obowiązują następujące określenia i ich definicje:

 1. BCK– Bytomskie Centrum Kultury, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Bytom pod numerem 2, siedzibą pod adresem plac Karin Stanek 1, 41 - 902 Bytom, posiadające  NIP: 626 - 001 - 27 – 47 oraz REGON: 272535316 (zwane dalej BCK).
 2. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem kasy biletowej mieszczącej się w budynku BCK. Sprzedaż biletów drogą on-line posiada oddzielny regulamin.
 3. Użytkownik/Klient – osoba dokonująca zakupu biletów w kasie BCK lub on-line poprzez stronę www.becek.pl
 4. Wydarzenie – biletowana impreza kulturalna odbywająca się w BCK.
 5. Bilety – papierowe bilety wstępu na wydarzenia w BCK zakupione w kasie BCK, bilety zakupione drogą on-line, karnety.
 6. Bilety zniżkowe - dla posiadaczy kart: „3+ Liczna Rodzina”; „Bytomska Karta Seniora”.
 7. Kasa – miejsce sprzedaży papierowych biletów, miejsce kontaktu dla klientów dokonujących zwrotów biletów, zgłaszających uwagi lub reklamacje dotyczące zakupionych biletów.
 8. COVID – 19 – Koronawirus SARS-Cov-2.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNEFUNKCJONOWANIE KASY BILETWEJ

 1. Organizatorem sprzedaży biletów w kasie Bytomskiego Centrum Kultury jest BCK.
 2. Dokonanie przez Użytkownika zakupu biletów oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu imprez/warsztatów odbywających się w BCK.
 3. Płatności realizowane są bezpośrednio w kasie BCK w polskich złotych, dokonywane są gotówką, kartami płatniczymi, dopuszcza się płatność za bilety przelewem na konto BCK. W związku z trwającym COVID – 19 zaleca się płatność bezgotówkową: za pomocą kart płatniczych lub za pośrednictwem panelu  do sprzedaży biletów on-line https://bilety.becek.pl/.
 4. Kasa biletowa BCK otwarta jest od 26.06.2020 przez siedem dni w tygodniu,  w godzinach od 17.30 do 19.30. BCK zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin działania kasy biletowej.
 5. Dopuszcza się sprzedaż biletów na imprezy organizowane lub współorganizowane przez BCK poza budynkiem BCK.

5a. W przypadku imprezy plenerowej typu:  Kino Plenerowe przenośne kasy biletowe będą czynne na 45 minut przed planowanymi seansami filmowymi oraz do 15 minut po rozpoczęciu seansu. Na miejscu imprezy plenerowej możliwa płatność jedynie gotówką (nie posiadamy przenośnych czytników kart). W związku z trwającym COVID – 19 zaleca się płatność bezgotówkową za pośrednictwem panelu do sprzedaży biletów on-line https://bilety.becek.pl/.

5b. Bilety na imprezę Kino Samochodowe sprzedawane są za pośrednictwem panelu do sprzedaży biletów on-line https://bilety.becek.pl/.

 1. W przypadku wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze, szkoły/przedszkola, firmy, fundacje, stowarzyszenia itp. (nie osoby fizyczne) konieczne jest podanie danych do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona przez BCK,  po wpłacie – zakupie biletów za gotówkę w kasie BCK lub po zaksięgowaniu przelewu na konto BCK do 15 dnia następnego miesiąca. Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.
 2. Ceny biletów sprzedawanych przez BCK zawierają podatek VAT.
 3. Rezerwacje biletów dokonywane są telefonicznie (tel. 32 389 31 09 w.101), w godzinach pracy kasy lub emailem: info@becek.pl.
 4. Jeśli Użytkownik chce zakupić bilet zniżkowy, przed dokonaniem zakupu powinien o tym poinformować kasjera i okazać dokument uprawniający do zniżki.
 5. Przy kasach obowiązuje kolejka. Pierwszeństwo w kolejce przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz kobietom w ciąży. W związku z trwającym COVID – 19 zaleca się 2 metrowe odstępy pomiędzy klientami oraz obowiązkowe posiadanie maseczki/przyłbicy zasłaniającej nos i usta.
 6. W Bytomskim Centrum Kultury obowiązuje elektroniczny system zakup biletów (poprzez witrynę internetową www.becek.pl). Zasady sprzedaży reguluje osobny dokument „Regulamin zakupu biletów online” dostępny  na https://becek.pl/sprzedaz_biletow_online oraz w wersji papierowej w kasie BCK.
 7. W związku z trwającym COVID – 19 wymagane jest wypisanie i podpisanie przez każdego klienta wchodzącego do budynku BCK (w przypadku niepełnoletniej osoby wypełnia opiekun) ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE, WYDARZENIU KULTURALNYM*  - oświadczenia związanego z wymaganiami dot. Covid-19. Zgłoszenie dostępne jest na stronie www.becek.pl oraz  w kasie BCK-u. W przypadku braku wypełnionego i podpisanego ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA   W IMPREZIE – WYDARZENIU KULTURALNYM*  wymagania Covid, klient nie będzie mógł wziąć udział w wydarzeniu. Wypełnione i podpisane ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE – WYDARZENIU KULTURALNYM*  należy oddać pracownikowi BCK-u znajdującemu się w przy wejściu na salę kinową/widowiskową. Zaleca się wypełnianie i przesyłanie ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA elektronicznie na adres: info@becek.pl, najpóźniej na 3 godziny przed planowanym czasem przyjścia do Beceku. Zgłoszenie uczestnictwa zawiera imię i nazwisko, nr telefonu oraz email. Każde zgłoszenie będzie zniszczone po 14 dniach od daty wypełnienia danych.
 8. Regulaminy, o których mowa w § 2 pkt. 2 dostępne są w kasie oraz sekretariacie BCK, a także w witrynie internetowej www.becek.pl.

§ 3 ZASADY ZAKUPU I REZERWACJI BILETU LUB KARNETU

 1. Dostępność  biletów oraz karnetów uzależniona  jest  od  dostępności  wolnych  miejsc oraz ilości biletów wprowadzonych do sytemu sprzedaży BCK. Maksymalna liczba biletów/karnetów do sprzedaży na wydarzenia określana jest przez BCK. W związku z trwającym COVID – 19 sprzedaż biletów odbywa się z co drugie miejsce z zachowaniem odstępu między widzami.
 2. Wraz z biletem Klient otrzymuje paragon kasy fiskalnej, który zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.
 3. Sprzedaż i rezerwacja biletów/karnetów może być zakończona przez BCK w  dowolnym momencie z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnych w kasie BCK  biletów lub z uwagi na inne przyczyny, uznane jako istotne dla podjęcia takiej decyzji.
 4. Zakup biletów na wydarzenia w formie  przelewu, istnieje jedynie po zaksięgowaniu przez BCK wpłaty na konto. Numer konta: ING Bank Śląski II o/Bytom 49 1050 1230 1000 0023 9918 2266.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji biletów na wydarzenia złożone drogą e-mailową. Jednocześnie rezerwację należy uważać za ważną dopiero po otrzymaniu e-maila zwrotnego z  kasy BCK (info@becek.pl) potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i zawierającego informację co do wyznaczonego terminu wykupu biletów. Rezerwując bilety, należy podać następujące informacje:
  1. data, tytuł i godzina wybranego wydarzenia,
  2. liczba zamawianych biletów z zaznaczeniem wybranej strefy cenowej,
  3. imię, nazwisko,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. W przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę - dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres, NIP.
 6. Zarezerwowany bilet należy opłacić i odebrać w kasie BCK najpóźniej w terminie do 7 dni od momentu złożenia rezerwacji lub dokonać płatności za zarezerwowane bilety przelewem na konto BCK. Po dokonaniu płatności przelewem bankowym prosimy o przesłanie dowodu wpłaty e-mailem jako skan-załącznik na adres: info@becek.pl. Nie dokonanie powyższych czynności spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji w dniu, w którym minie termin jej ważności.

§ 4 ZWROT BILETÓW

 1. Użytkownicy, którzy kupili bilet na wydarzenie w kasie BCK lub dokonali wpłaty na konto BCK, mogą dokonać zwrotu biletów w formie on-line, wypełniając formularz zwrotu biletów dostępny na stronie internetowej www.becek.pl  (w zakładce aktualności) lub w budynku BCK jedynie w czasie pracy kasy biletowej.
 2. BCK dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotu biletów, w tym przyjmowanie zwrotów do dnia imprezy, w przypadku: odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od BCK (np. tzw. siła wyższa, brak prądu, choroba/wypadek artysty, odwołanie imprezy przez Organizatora, zmiana godziny, terminu itp.). W takim przypadku zwrot biletów przez BCK następuje tylko za bilety zakupione w kasie BCK, przelewem na konto BCK lub w sprzedaży internetowej poprzez witrynę www.becek.pl.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby przebywające na terenie BCK zobowiązane są zachować bilet wstępu  do ewentualnej kontroli, obsługa BCK ma prawo kontroli biletu w czasie trwania imprezy. Klienci zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinformowani przez obsługę BCK. W związku  z trwającym COVID – 19 przed wejściem do kina klienci zobowiązani są  do dezynfekcji dłoni, środki do dezynfekcji znajdują się w dostępnych  i wyznaczonych do tego miejscach na terenie obiektu kultury.
 2. Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody BCK/Organizatora wydarzenia. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione.
 3. Każdy przebywający na terenie BCK jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. pożarowych, przepisów prawa obowiązujących na terenie RP oraz kulturalnego zachowania, a także innych wskazówek obsługi.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Bytomskie Centrum Kultury, plac Karin Stanek 1 w Bytomiu w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy. Użytkownikom przysługują prawa na podstawie przepisów RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełna informacja RODO dostępna na stronie: becek.pl/polityka_prywatnosci.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zakupu i rezerwacji biletów
w Bytomskim Centrum Kultury
w okresie związanym z  obostrzeniami COVID – 19

 z dn. 24.06.2010 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE – WYDARZENIU KULTURALNYM*  wymagania Covid – 19

 

Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu pn. ………………………………..………………………………………………………..
 

dnia ………………………………………………………………. 2020 odbywającym się  w Bytomskim Centrum Kultury

 

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza elektronicznie - prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej,
na którą przesłane zostanie potwierdzenie.

 

Imię i nazwisko (wymagane) ………………………………………………………………………………………………………………..

 

Twój email: (wymagane) ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Numer telefonu: (wymagane) ………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Akceptuję, że administratorem danych osobowych jest Bytomskie Centrum Kultury, Pl. Karin Stanek 1 41-902 Bytom. Bytomskie Centrum Kultury przetwarza dane na podstawie Art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w imprezie, wydarzeniu kulturalnym. Dane osobowe będą przechowywane do 14 dni po zakończeniu wydarzenia. Dane mogą być udostępnione dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia. Pozostałe informacje nt. przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie https://www.becek.pl/regulamin/Rodocovid19  Jeśli nie chcesz podać danych osobowych w tej formie, możesz to zrobić w siedzibie Bytomskiego Centrum Kultury ( w jego filii)  przed imprezą, danym wydarzeniem kulturalnym.

Podpis …………………………………………………………..

 


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies