Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

Deklaracja dost.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Bytomskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  serwisu Bytomskie Centrum Kultury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dla strony www.becek.pl, skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: https://validator.utilitia.pl/analysis/6241b768bd198377df0004fc 

Status pod względem zgodności z ustawą

Data publikacji strony: 12.05.2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.04.2019 r.

Strona internetowa becek.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • Większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • Brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.
 • Niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich.
 • W serwisie występują elementy, które zachowują minimalny poziom kontrastu.
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści.
 • Przeładowanie serwisu nie jest anonsowane.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Powody wyłączenia:

Serwis becek.pl prowadzony jest od 2008 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Jest bogaty w treści i często aktualizowany. Ze względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Bytomskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej becek.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest po przejściu na poniższą stronę:

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Bytomskie Centrum Kultury posiada dwie filie, którymi są: Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. Deklaracja dostępności dla tej filii znajduje się na stronie internetowej: www.kronika.org.pl oraz Pałac w Miechowicach. Deklaracja dostępności dla tej filii znajduje się na stronie internetowej: https://palacwmiechowicach.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Bytomskiego Centrum Kultury, ul. Plac Karin Stanek 1, 41-900 Bytom jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Na budynku od strony ul. Żeromskiego jest kasetonowe oznaczenie placówki (BECEK), od Placu Karin Stanek tablice z pełną nawą instytucji (Bytomskie Centrum Kultury), nowa tablica – oznaczenie placówki (Bytomskie Centrum Kultury), napisy kontrastowe, duża czcionka, podświetlona, znajduje się od ulicy Prusa.
 • Wzdłuż budynku jest parking dla osób odwiedzających. Obok głównych drzwi wejściowych (szerokie) wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Placu Karin Stanek. 
 • Kasa znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Kasa nie posiada obniżenia ułatwiającego komunikację z osobami poruszającymi się na wózku. Kasa posiada pętlę indukcyjną.
 •  Parter dostępny. Korytarze na piętrach szerokie, schody na piętro bez pochylni.
 • Toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością ulokowana jest na parterze (poziom 0).  
 • Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0, +1, +2.
 • Budynek jest wyposażony w platformę dla osób z ograniczoną mobilnością. 
 • Na poziomie +1 bezpośrednio przy wyjściu/wejściu z platformy znajduje się sala widowiskowa, oraz wejście do Sali kinowej - Gloria.
 • Na poziomie +2 bezpośrednio przy wyjściu/wejściu z platformy jest sala kinowa – Ki-Nowa.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • Osoby ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą otrzymać pomoc asystenta dostępności Beceku.
 • W części budynku jest pętla indukcyjna - w kasie na poziomie 0 oraz w Sali Gloria na poziomie +1.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • W kasie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

 Aplikacje mobilne: brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kamińska
 • E-mail:m.kaminska@becek.pl
 • Telefon: 32/ 389 31 09 w.116

 

 


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies