Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

Przetargi

DTA.271.8.2018

Zawiadomienie o wybrze oferty najkorzystniejszej - Przetarg nieograniczony „Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap” – dostawa i montaż foteli widowiskowych/teatralnych i kinowych

Zawiadomienie - pobierz

.....................................................................................................

DTA.271.8.2018

Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony „Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap” – dostawa i montaż foteli widowiskowych/teatralnych i kinowych

Informacja - pobierz

.....................................................................................................

DTA.271.8.2018

Ogłoszenie o Zamówieniu - Przetarg nieograniczony „Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap” – dostawa i montaż foteli widowiskowych/teatralnych i kinowych

Ogłoszenie - pobierz

Dokumentacja do pobrania pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

UWAGA! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!! 08.10.2018 r.

.....................................................................................................

 

 

DTA.271.1.2018

"Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap" - część II roboty elektryczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie - pobierz

.....................................................................................................

DTA.271.2.2018

"Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap" - roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie - pobierz

.....................................................................................................

DTA.271.2.2018

Ogłoszenie o Zamówieniu - Przetarg nieograniczony "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap" - roboty budowlane

Ogłoszenie - pobierz

Dokumentacja do pobrania pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 20.03.2018 r.

.....................................................................................................

DTA.271.1.2018

Unieważnienie postępowania "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap" - część 1 roboty budowlane

Unieważnienie  - pobierz

.....................................................................................................

DTA.271.1.2018

Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap"

Informacja - pobierz

grupa kapitałowa - pobierz

.....................................................................................................

 

DTA.260.6.2017

"Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap - Doradztwo techniczne"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie - pobierz

.....................................................................................................

DTA.271.1.2018

Ogłoszenie o Zamówieniu - Przetarg nieograniczony "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap"

Ogłoszenie - pobierz

Dokumentacja do pobrania pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

UWAGA! WYDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 14.02.2018 r.

UWAGA! 31.01.18 dodano odpowiedż nr 6 na pytania dot siwz

UWAGA! 01.02.18 dodano odpowiedż nr 7 na pytania dot siwz

.....................................................................................................

DTA.260.7.2017

"Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap - Inspektor nadzoru"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie - pobierz

.....................................................................................................

DTA.260.4.2017

Unieważnienie postępowania "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap" - część 2 roboty elektryczne

Unieważnienie  - pobierz

.....................................................................................................

DTA.260.5.2017

"Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap - Doradztwo finansowe"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie - pobierz

.....................................................................................................

DTA.260.4.2017

Unieważnienie postępowania "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap" - część 1 roboty budowlane

Unieważnienie  - pobierz

.....................................................................................................

DTA.260.7.2017

Konkurs ofert

Ogłoszenie o Zamówieniu "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap - Inspektor nadzoru"

Ogłoszenie - pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej do pobrania pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

UWAGA: w dniu 14.12.2017 zamieszczono ogłoszenie o zmienie ogłszenia!

UWAGA: w dniu 18.12.2017 zamieszczono wyjaśnienie i ogłoszenie o zmienie ogłszenia!

.....................................................................................................

DTA.260.6.2017

Konkurs ofert

Ogłoszenie o Zamówieniu "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap - Doradztwo techniczne"

Ogłoszenie - pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej do pobrania pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

UWAGA: w dniu 14.12.2017 zamieszczono ogłoszenie o zmienie ogłszenia!

.....................................................................................................

DTA.260.5.2017

Konkurs ofert

Ogłoszenie o Zamówieniu "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap - Doradztwo finansowe"

Ogłoszenie - pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej do pobrania pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

UWAGA: w dniu 14.12.2017 zamieszczono ogłoszenie o zmienie ogłszenia!

.....................................................................................................

DTA.260.4.2017

Ogłoszenie o Zamówieniu "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap"

Ogłoszenie - pobierz

Dokumentacja do pobrania pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz, nowy dokument "zestawienie materiałów" wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia dostępne pod adresem:  http://www.bck.bytom.bip-gov.info.pl/bip/ --> Zamówienia publiczne --> Aktualne

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DTA.260.3.2017

Zawiadomienie o wyborze njkorzystniejszej oferty dot. zamówienia w trybie konkursu ofert pn.„Zakup zestawu nagłośnieniowego dla BCKina”

Zawiadomienie - pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie konkursu ofert pn.„Zakup zestawu nagłośnieniowego dla BCKina”

Ogłoszenie o zamówienie - pobierz

Zał. nr 1a Formularz ofertowy - pobierz

Zał. nr 1b Formularz cenowy - pobierz

Zał. nr 2 Wykaz głównych dostaw - pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bytom, dn. 15.12.2016r.


Zawiadomienie o zawarciu umowy

Zamawiający – Bytomskie Centrum Kultury w Bytomiu, Pl. Karin Stanek 1  zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodne z § 6 ust. 2 lit a. Regulaminu zamówień publicznych, dot. wykonania usług projektowych związanych z budynkiem BCK w zakresie zmian i aktualizacji wykonanej w 2009 roku dokumentacji przebudowy BCK:


W wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto umowę na w/wym. zamówienie z firmą An Archi Group s.c. T. Kacprowicz, K. Kacprowicz, R. Zadorożny, K. Odziomek, Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice


Uzasadnienie wyboru:
Zamówienie zgodne z § 6 ust. 2 lit a. Regulaminu zamówień publicznych oraz § 12 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 297 Prezydenta Bytomia z dn. 26 lipca 2016 r. - wykonanie zamówienia jest możliwe jedynie przez jednego wykonawcę dot. działalności związanej z prawami autorskimi.

 

    

 

..................................................
     Kierownik Zamawiającego
             Dyrektor Ilona Łuczak


Bytom, dnia 05.10.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej”

Zamawiający Bytomskie Centrum Kultury w Bytomiu informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej” zostało - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) – unieważnione.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;


Za-ca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej

.....................
    Adam Łata

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Ogłoszenie nr 310838 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.
Bytom: Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bytomskie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 27253516000000, ul. pl. Karin Stanek  1, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo , tel. 32 389-31-09/10, e-mail d.kwasnik@becek.pl, faks 32 387-06-68.
Adres strony internetowej (URL): http://becek.pl/home

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Kulturalna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://becek.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://becek.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pismnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Bytomskie Centrum Kultury, pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej
Numer referencyjny: PN/04/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie Sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej. Zamówienie obejmuje: prace budowlano wykończeniowe (w tym m. in. prace rozbiórkowe, prace budowlane i remontowe: w tym prace malarskie i tynkarskie, wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowej łącznie z rozdzielnią prądu i montażem opraw oświetleniowych i niskoprądowej, okablowanie sygnałowe i zasilające wraz z przyłączami, wymiana drzwi). Wymiana drzwi uwzględnia zapisy art. 29 ust. 5 ustawy pzp w zakresie dostosowania pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej: przedmiarach, projektach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do siwz).

II.5) Główny kod CPV: 45311000-0
Dodatkowe kody CPV:45000000-7, 45110000-1, 45410000-4, 45440000-3, 45421000-4, 31520000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 56

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawca może zaoferować krótszy okres realizacji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą wykonanie instalacji elektrycznej silnoprądowej i niskoprądowej, o wartości co najmniej 100.000,00 zł netto oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców potwierdzi spełnienie łącznie wszystkich elementów danego warunku (tzn. potencjały wykonawców nie sumują się w zakresie tego warunku). W przypadku gdy zrealizowane roboty budowlane są częścią większego zamówienia lub umowy (tj. obejmującego jeszcze inny zakres) wykazać należy tylko część robót budowlanych wymaganych warunkiem wraz z wartością tej części. Wykonawca winien również przedłożyć dowody, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia zawarcia umowy. Jeżeli nie będzie dostępny średni kurs NBP z dnia zawarcia umowy, dla dokonana przeliczeń należy przyjąć ostatnio obowiązujący średni kurs NBP przed dniem zawarcia umowy z podaniem daty kursu. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń albo SEP dozoru i eksploatacji lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. W związku z warunkami szczegółowymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie (wykaz osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 3, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 6 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy: 1)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp. 3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 1. Dokumenty, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów, na których zdolnościach polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) dokumentów określonych powyżej w lit. a i b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) dokumentu określonego powyżej w lit. c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta winna składać się z: 1) formularza oferty - załącznik nr 1 do siwz; oraz jeżeli dotyczy: 2) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dowodu/dowodów wskazującego/-ych, że zdolności lub sytuacja podmiotu trzeciego, na które powołuje się wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemnego zobowiązania podmiotu, zawierającego informacje określone w załączniku nr 8 do siwz. Należy złożyć oryginał dokumentu/dokumentów dot. zobowiązania podmiotu trzeciego (można skorzystać z załącznika nr 8 do specyfikacji). 5) informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z cz. X pkt 6 siwz. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania zamawiającego przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 4 000,- zł. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski II o/Bytom nr 36 1050 1230 1000 0002 0000 2962, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej - wadium. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert). 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Bytomskim Centrum Kultury w sekretariacie, pok. 001; 41-902 Bytom, Pl. Karin Stanek 1. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Bytomskie Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu, pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu). 7. Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60
Okres gwarancji i rękojmi    20
Termin realizacji zadania    20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość: 1) Zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2) zmiany wykonawcy: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 3) wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT. 4) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych, 5) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w § 10 ust. 1 umowy, 6) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 10 ust. 1 umowy, 8) paragrafu 11 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. 9) osoby wskazanej w § 19 ust.1 i ust.2 umowy w przypadku: a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby, b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków, c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia, co najmniej takie jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie. 3. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawca przedkłada również w odniesieniu do: 1)każdego podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca 2)każdego z wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada również w odniesieniu do: 1)każdego podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca 2)każdego z wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie.


Pliki do pobrania:

SIWZ - pobierz

Projekty - pobierz

Przedmiary - pobierz

STWiORB - pobierz

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr sprawy PN/03/16                                Bytom, dnia 10.08.2016 r.

    

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej”

    
Zamawiający Bytomskie Centrum Kultury w Bytomiu informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej” zostało - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) – unieważnione.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.......................................................
    Adam Łata

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bytom: Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej
Numer ogłoszenia: 158811 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bytomskie Centrum Kultury , pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 389-31-09/10, faks 32 387-06-68.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.becek.pl/przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie Sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej. Zamówienie obejmuje: Prace budowlano wykończeniowe (w tym m. in. prace rozbiórkowe, prace budowlane i remontowe: w tym prace malarskie i tynkarskie, wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowej łącznie z rozdzielnią prądu i montażem opraw oświetleniowych i niskoprądowej, okablowanie sygnałowe i zasilające wraz z przyłączami, wymiana drzwi). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej: przedmiarach, projektach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do siwz). Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 96 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, liczonych od dnia odbioru końcowego robót.
II.1.5)
     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4, 31.52.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 63.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 4 000,- zł. 2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski II o/Bytom nr 36 1050 1230 1000 0002 0000 2962, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Przystosowanie sali Bytomskiego Centrum Kultury na potrzeby działalności kinowej - wadium. 4.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Bytomskim Centrum Kultury w sekretariacie, pok. 001; 41-902 Bytom, Pl. Karin Stanek 1. 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na ww. rachunek bankowy Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1)być wystawione na Bytomskie Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu, pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, 2)zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 3)mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 4)zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu). 7.Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej silnoprądowej i niskoprądowej, o wartości co najmniej 100.000,00 zł netto każda. W przypadku gdy zrealizowane roboty budowlane są częścią większego zamówienia lub umowy (tj. obejmującego jeszcze inny zakres) wykazać należy tylko część robót budowlanych wymaganych warunkiem wraz z wartością tej części. Wykonawca winien również przedłożyć dowody, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia zawarcia umowy. Jeżeli nie będzie dostępny średni kurs NBP z dnia zawarcia umowy, dla dokonana przeliczeń należy przyjąć ostatnio obowiązujący średni kurs NBP przed dniem zawarcia umowy z podaniem daty kursu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń albo SEP dozoru i eksploatacji lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies