Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

REGULAMIN UDZIAŁU W WIDOWISKU„TRYPTYK POWSTAŃCZY – PAMIĘĆ ZIEMI”

Załącznik
do Zarządzenia nr 9/V/2021
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 31.05.2021r.

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WIDOWISKU
„TRYPTYK POWSTAŃCZY – PAMIĘĆ ZIEMI”
ORGANIZOWANE W DNIU: 25.06.2021, BYTOM, RYNEK.

 1. Niniejszy Regulamin Widowiska, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w wydarzeniu „Tryptyk Powstańczy-pamięć ziemi”, zwanym dalej „Widowiskiem”, organizowanego na Rynku w Bytomiu w dniu 25.06.2021 r.
 2. Organizatorem Widowiska są: Górnośląsko-Zagłębiowska-Metropolia, Gmina Bytom, Bytomskie Centrum Kultury. Producentem wykonawczym Widowiska jest Bytomskie Centrum Kultury zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Widowisko, o którym mowa pkt. 1. nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2019  poz.2171.).
 4. Przewidywany czas trwania Widowiska od momentu wejścia publiczności, do wyjścia publiczności obejmuje okres od godziny 20.30 do godziny 23.30. Teren jest ogrodzony, wejście/wyjście na/z teren/u Widowiska możliwe jest tylko w wyznaczonych przez Organizatora miejscach.
 5. Udział w widowisku jest możliwy za potwierdzeniem zaproszeń oraz posiadaniem w dniu Widowiska oryginalnego zaproszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zajmowania przez publiczność nieposiadającą zaproszeń części miejsc. Publiczność zajmuje wskazane przez Organizatora miejsca siedzące.
 6. Regulamin Widowiska, udostępnia się uczestnikom Widowiska poprzez stronę internetową www.becek.pl oraz w formie planszy przy wejściu na teren Widowiska.
 7. Organizator zapewnia służbę porządkową i służbę informacyjną, działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Widowiska.
 8. Uczestnik oraz Wykonawca Widowiska jest zobowiązany:
  1. zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i mienia;
  2. stosować się do poleceń i instrukcji Organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych;
  3. przestrzegać aktualnych przepisów oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS na czas trwania SARS COVID-19;
  4. wypełnić kartę uczestnictwa w Widowisku, która może być przekazywana Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w uzasadnionych przypadkach w celu podjęcia działań przeciwdziałających epidemii COVID–19. Dane te będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni od daty zakończenia Widowiska;
  5. każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Widowiska zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu przez Organizatora, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją;
  6. zabrania się udziału w Widowisku osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszności, pogorszenie smaku lub węchu;
  7. niezwłocznie informować Organizatora Widowiska lub służby porządkowe i informacyjne o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach podczas Widowiska;
  8. Uczestnik oraz Wykonawca Widowiska przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID -19 i zwalnia Organizato ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu; 
  9. opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren Widowiska po jej zakończeniu, a także w razie jej przerwania lub rozwiązania przez Organizatora lub inne uprawnione do tego organy.
 9. Uczestnikom Widowiska zabrania się:
  1. wnoszenia na teren i posiadania w czasie Widowiska: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, alkoholu, jedzenia, środków odurzających i zmieniających świadomość;
  2. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle, konstrukcje i urządzenia przeznaczone do realizacji Widowiska;
  3. wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów, w tym pomieszczenia techniczne, pomieszczenia służbowe, garderoby itp.;
  4. dewastacji jakichkolwiek przedmiotów, rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
  5. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, zachowań naruszających dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób i ich uczuć, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym;
  6. rozniecania ognia, używania materiałów pirotechnicznych;
  7. zaśmiecania terenu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Widowiska osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem środków odurzających lub substancji psychoaktywnych, zachowujących się agresywnie albo stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia.
 11. Organizator Widowiska oraz osoby wyznaczone przez organizatora do nadzoru, mogą zażądać opuszczenia Widowiska przez osobę, która swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, nietrzeźwą lub pozostająca pod wpływem środków odurzających lub substancji psychoaktywnych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg Widowiska.
 12. Organizator Widowiska może przerwać lub rozwiązać Widowisko w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, jeżeli jego przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkują się poleceniom organizatora, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych, którym nie może zapobiec,   w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 13. Uczestnicy Widowiska zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki Widowisko po jego zakończeniu, a także w razie jego przerwania lub rozwiązania przez przedstawiciela Organizatora lub inne uprawnione do tego organy.
 14. Organizator informuje, że przebieg Widowiska (oraz Uczestnicy Widowiska) może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych technologii medialnych.
 15. Osoby obecne na Widowisku nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Widowiska do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań z Imprezy w całości lub w znacznej części (powyżej 30%) bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

 

Bytom, 31.05.2021 r.


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies