Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

Regulamin BECEKOBUS 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/VIII/2021
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 22.07.2022 r
.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

NA WARSZTATY EKOLOGICZNE W RAMACH WYDARZENIA
BECEKOBUS W DRODZE DO EKOPRZYGODY.

(rodzic/prawny opiekun wypełnia kartę zgłoszenia na każdy rodzaj wybranych przez dziecko warsztatów)

Imię i nazwisko uczestnika

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

 

Adres zamieszkania uczestnika

 

Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna

 

Istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika

 

 

Wybrane warsztaty (proszę podkreślić właściwe)

1.Recyklobusik

2.Splotobusik

3.Pszczołobusik

4.Artbusik

5.Naukobusik

6.Ekobusik

 

 

REGULAMIN  letnich warsztatów pn. „Becekobus w drodze do EKOprzygody”

 1. Becekobus (zwany dalej „wydarzeniem”) odbywa się na terenie miasta Bytomia
  w terminach: 15-19.08.2022
 2. Organizatorem wydarzeń jest Bytomskie Centrum Kultury (zwane dalej: „Organizator”).
 3. Uczestnictwo w wydarzeniach jest płatne, cena za bilet wynosi 5 zł. Bilety można zakupić na miejscu wydarzenia w kasie biletowej oraz przez system biletowy online, kasa biletowa będzie czynna na 30 minut przed wydarzeniem.
   
 4. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących procedur
  i przepisów nie będą mogły przebywać na terenie wydarzenia.
 5. W trakcie pobytu na terenie wydarzenia należy stosować się do zaleceń pracowników  obsługi. Wejście jak i wyjście z terenu wydarzenia jest koordynowane przez osoby do tego wyznaczone przez Organizatora.

 

 

 1. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się                    w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innym osobom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym nie będą wpuszczane na teren wydarzenia lub  w przypadku osób znajdujących się na terenie wydarzenia będą
  z niego bezwzględnie wypraszane.
 2. W przypadku deszczowej pogody  wydarzenia zostaną przeniesione do budynku, do którego przypisany jest dany warsztat, w tej sytuacji decyzja zostanie podjęta na 1 godzinę przed wyznaczoną godziną wydarzenia. Informacje w tym przypadku uzyskać będzie można telefonicznie – pod numerem telefonu 32 389 31 109/10, na stronie internetowej www.becek.pl lub na profilu na FB BECEKBytomskieCentrumKultury.
 3. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w trakcie jego trwania, w przypadku nagłych, złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
 4. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca
  i odbywającego się wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych.
 5. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby archiwalne i promocyjne wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Z racji sytuacji, iż Organizator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek, a co za tym idzie nie jest możliwe zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, organizator stosuje przepisy art.
  11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE stąd  każdy  uczestnik ma  prawo  zgłosić  się  w trakcie wydarzenia jak i po jej zakończeniu do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia fotografii lub nagrania filmowego z jego wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić w dowolnej formie (papierowej, ustnej lub e-mailem – dane kontaktowe Organizatora dostępne na www.becek.pl).
  W celu realizacji żądania, uczestnik musi wskazać materiał (konkretne zdjęcie, wycinek nagrania filmowego), którego usunięcia żąda bądź przekazać organizatorowi materiał zdjęciowy lub filmowy, którego usunięcia żąda. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał
  z wizerunkiem danej  osoby  niezwłocznie,  jednakże  w   terminie  umożliwiającym  dopełnienie obowiązku z punktu widzenia dostępnej technologii. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z perspektywy, której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia a nie uczestniczących w nim osób.

 

 1. Mając  na  względzie  zapisy Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony  danych  osobowych,  która  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  pod  adresem: https://becek.pl/regulamin (zakładka polityka prywatności) lub/oraz w  siedzibie Organizatora (adres jw.).
 2. Wejście na teren wydarzenia jest przez Uczestnika świadome
  i równoznaczne z akceptacją regulaminu – niniejszych zasad i procedur.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas udziału w wydarzeniu.
 4. Organizatorowi  przysługuje  prawo  wiążącej  interpretacji  postanowień  niniejszego regulaminu oraz prawo do jego zmiany w dowolnym czasie. Regulamin  wydarzenia dostępny  jest  na  stronie  internetowej https://becek.pl/regulamin

oraz przy wejściu/wyjściu na teren wydarzenia.

 1. Zmiany postanowień regulaminu  dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury.
 2. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej www.becek.pl.

 

I. UCZESTNIK  ZAJĘĆ:  

 1. Korzysta z materiałów warsztatowych na równych prawach.
 2. Zgłasza prowadzącemu wszelkie niepokojące zdarzenia lub zjawiska społeczne.
 3. Aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie warsztatach.
 4. Dba o powierzony materiały i pomoce dydaktyczne.
 5. Wykonuje polecenia prowadzącego, dba o bezpieczeństwo swoje i uczestników warsztatów.
 6. Przestrzega regulaminu „Becekobus w drodze do EKOprzygody”.

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem akcji jest Bytomskie Centrum Kultury.
 2. Akcja trwa od 15 do 26 sierpnia 2022 roku.
 3. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne.
 4. Liczba uczestników w poszczególnych warsztatach jest ograniczona.
 5. Uczestnicy są pod opieką prowadzącego zajęcia wyłącznie podczas trwania warsztatów.
 6. Zapoznałem/łam się z programem warsztatów ekologicznych w ramach wydarzenia . „Becekobus w drodze do EKOprzyrody”

 

 

 

Osobą upoważnioną do odbioru uczestnika z placówki po skończonych warsztatach:

 

Imię i nazwisko: ………………………….………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………….

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

1. Niniejszy dokument może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane
za pomocą strony internetowej Bytomskiego Centrum Kultury: www.becek.pl

2. W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie decyduje Dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury.

3. Pełnoletni  Uczestnicy,  w  imieniu  osób  niepełnoletnich-rodzice/opiekunowie  prawni, wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie i  przetwarzanie wizerunku,  wypowiedzi,  imienia  oraz nazwiska zarejestrowanego podczas zajęć oraz jego udostępnienie na stronie internetowej, materiałach drukowanych (plakat, ulotka, folder), portalach społecznościowych typu: Facebook,    YouTube,    Instagram BeCeKu oraz portali miejskich, w celach promocyjnych oraz z prowadzoną działalnością  statutową Beceku przez  okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych. Jednocześnie Uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, iż zgoda  może  zostać odwołana  w dowolnym momencie   z   zachowaniem   formy   pisemnej, zgodnie                          z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Klauzula  informacyjna: Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Bytomskie Centrum Kultury z siedzibą  w Bytomiu (41-902) przy Pl. Karin Stanek 1, reprezentowane przez p.o Dyrektora – Małgorzatę Kamińską-Gola.

2) Powołano inspektora ochrony danych, jego e-mail: iod@becek.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z umowy dot. realizacji zajęć warsztatowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z w/w umową, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

5) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w warsztatach                                                

 

 

……………………………………………………………….

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies