Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

REGULAMIN BECEKOBUS 2021

   
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/VII/2021 Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury, z dnia 29.07.2021 r.
                                                                                                                         
REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

NA WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU BECEKOBUS stanowiącego integralną część działania pn.  „Wakacyjny Becekinobus”.

(rodzic/prawny opiekun wypełnia kartę zgłoszenia na każdy rodzaj wybranych przez dziecko warsztatów)

Imię i nazwisko uczestnika

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

 

Adres zamieszkania uczestnika

 

Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna

 

Istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika

 

Wybrane warsztaty

 

 

REGULAMIN

1. Na warsztaty może uczęszczać wyłącznie uczestnik zdrowy, bez  objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osoba chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

2. Oświadczam, że przyjmuję pełna odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną  z uczestnictwem mojego dziecka w warsztatach realizowanych przez Bytomskie Centrum Kultury Bytomiu w ramach projektu BECEKOBUS stanowiącego integralną część działania pn.  „Wakacyjny Becekinobus”  i jestem w pełni świadomy/świadoma, iż uczestnicząc w warsztatach w czasie trwającej pandemii moje dziecko może zostać zakażone wirusem SARS-COV-2 lub może przenieść zakażenie na członków rodziny lub innych domowników, mimo przestrzegania z należytą starannością przez personel placówki wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce wewnętrznych  procedur związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym (zasłanianie ust i nosa; dezynfekcja rąk zachowanie bezpiecznego odstępu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z warsztatów w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

4. Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą i jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

I. UCZESTNIK  ZAJĘĆ:  

1. Korzysta z materiałów warsztatowych na równych prawach.
2. Korzysta z opieki pedagogicznej podczas zajęć. 
3. Zgłasza nauczycielowi  wszelkie niepokojące zdarzenia lub zjawiska społeczne.
4. Aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie warsztatów.
5. Przebywa na terenie organizowanych warsztatów wyłącznie pod opieką nauczyciela.
6. Dba o powierzony materiały i pomoce dydaktyczne.
7. Wykonuje polecenia prowadzącego, dba o bezpieczeństwo swoje i uczestników warsztatów.
8. Przestrzega regulaminu Bytomskiego Centrum Kultury.

    II.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem akcji jest Bytomskie Centrum Kultury.
2. Akcja trwa od 16 do 27 sierpnia 2021 roku.
3. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne, stawka za pojedyncze zajęcia warsztatowe wynosi 5 PLN.
4. Liczba uczestników w poszczególnych warsztatach jest ograniczona i wynosi 15 osób.
5. Uczestnicy są pod opieką prowadzącego zajęcia wyłącznie podczas trwania warsztatów.
6. Zapoznałem/łam się z programem warsztatów w ramach projektu BECEKOBUS stanowiącego integralną część działania pn.  „Wakacyjny Becekinobus”.
7. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po skończonych warsztatach                  
(*właściwe podkreślić):
Tak                                                            Nie
8. Osobą upoważnioną do odbioru uczestnika z placówki po skończonych warsztatach:


Imię i nazwisko: ………………………….………………………………………………………………..


Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………….

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

1. Niniejszy dokument może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą strony internetowej Bytomskiego Centrum Kultury: www.becek.pl.
2. 
W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie decyduje Dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury.
3. 
Pełnoletni  Uczestnicy,  w  imieniu  osób  niepełnoletnich-rodzice/opiekunowie  prawni, wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie i  przetwarzanie wizerunku,  wypowiedzi,  imienia  oraz nazwiska zarejestrowanego podczas zajęć oraz jego udostępnienie na stronie internetowej, materiałach drukowanych (plakat, ulotka, folder), portalach społecznościowych typu: Facebook,    YouTube,    Instagram BeCeKu oraz portali miejskich, w celach promocyjnych oraz z prowadzoną działalnością  statutową BeCeKu przez  okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych. Jednocześnie Uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, iż zgoda  może  zostać odwołana  w dowolnym momencie   z   zachowaniem   formy   pisemnej, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Klauzula  informacyjna: Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) 
Administratorem Danych Osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Bytomskie Centrum Kultury z siedzibą  w Bytomiu (41-902) przy Pl. Karin Stanek 1, reprezentowane przez Dyrektora – Krystynę Jankowiak-Markwicę.
2) 
Powołano inspektora ochrony danych, jego e-mail: iod@becek.pl.
3) 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dot. realizacji zajęć warsztatowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
4) 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z w/w umową, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5) 
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) 
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
7) P
odanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa  w warsztatach.

……………………………………………………………….

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies