Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Regulamin konkursu CO BY BYŁO GDYBY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/IX/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 07.09.2020
.

REGULAMIN KONKURSU „CO BY BYŁO GDYBY?”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Co by było gdyby?” zwanego dalej „Konkursem” jest Bytomskie Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji przeprowadzenia Konkursu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej, na stronie Organizatora www.becek.pl/regulamin przy zapowiedzi Konkursu.

II.  Główne cele Konkursu

 1. Zainteresowanie historią Polski, bitew mających decydujący wpływ na jej niepodległość;
 2. Rozwijanie wrażliwości, kreatywności, wyobraźni uczniów;
 3. Inspirowanie do alternatywnego tworzenia historii Polski, oraz różnorodnych koncepcji pojawiających się w tej dziedzinie;
 4. Inspirowanie uczniów do szerszego zgłębienia historii, rozwijania zainteresowań;
 5. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców;
 6. Włączenie  młodych mieszkańców w obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej;
 7. Inspirowanie uczniów do korzystania z nowych technologii oraz aplikacji, proponując aby nie było jedynie miejscem komercyjnym, ale również miejscem nauki poprzez zabawę;
 8. Umocnienie pamięci zbiorowej Polaków, upowszechnienie wiedzy historycznej;
 9. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

III Informacja o uczestnikach Konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla niepełnoletnich i pełnoletnich osób fizycznych, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w Konkursie, winny dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, udzieloną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu pełnoletni Uczestnicy oraz rodzice, bądź opiekunowie prawni Uczestników niepełnoletnich akceptują zasady zawarte w Regulaminie Konkursu.
 4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest tożsame z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika na portalach społecznościowych) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych, materiałach prasowych  i w Internecie jako formę promocji autora i Konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:  wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet – strona internetowa organizatora i/lub partnerów medialnych) oraz wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby archiwalne i promocyjne wydarzenia. Uczestnictwo w Konkursie skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Z racji sytuacji, iż Organizator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek, a co za tym idzie nie jest możliwe zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, organizator stosuje przepisy art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE stąd  każdy  uczestnik ma  prawo  zgłosić  się  w trakcie wydarzenia jak i po jej zakończeniu do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia fotografii lub nagrania filmowego z jego wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić dowolnej formie (papierowej, ustnej lub e-mailem – dane kontaktowe Organizatora dostępne na www.becek.pl). W celu realizacji żądania o którym mowa w pkt. 6, uczestnik musi wskazać materiał (konkretne zdjęcie, wycinek nagrania filmowego), którego usunięcia żąda bądź przekazać organizatorowi materiał zdjęciowy lub filmowy, którego usunięcia żąda. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał z wizerunkiem danej  osoby  niezwłocznie,  jednakże  w   terminie  umożliwiającym  dopełnienie obowiązku z punktu widzenia dostępnej technologii. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z perspektywy, której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia a nie uczestniczących w nim osób.
 7. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą naruszały praw osób trzecich, ani im zagrażały, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

IV. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Bytomskie Centrum Kultury (BCK), plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, tel. 32/ 389 31 09. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@becek.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana podopiecznego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem Pani/Pana lub Pani/Pana podopiecznego w konkursie „Co by było gdyby?”, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana lub Pani/Pana podopiecznego będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu oraz wszystkich, związanych z nim działań promocyjnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych
i przetwarzanych przez BCK danych osobowych, do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez BCK narusza przepisy RODO. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazywane do państwa trzeciego.

V Przebieg Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 września i potrwa do końca dnia 5 października 2020 roku.   
 2. Konkurs polega na umieszczeniu na profilu TIK TOK osoby biorącej udział w Konkursie filmiku trwającego do 60 sekund oraz umieszczenia w treści opisu hasztagów: #BECEKBytomskieCentrumKultury #1920BytomSlaskPolska oraz @becek_bytom. Tematem filmiku ma być autorska wypowiedź dotycząca odpowiedzi na pytanie „Jak wyglądałoby twoje życie, gdyby rezultat Bitwy Warszawskiej był inny”. Zgłoszenia do konkursu kończą się w dniu 5 października 2020. Zgłoszenia do konkursu wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

VI. Ocena prac, ogłoszenie wyników

 1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Jury oceni prace Konkursowe na podstawie treści wypowiedzi oraz walorów artystycznych filmiku.
 3. Spośród filmików umieszczonych na TIK TOK Jury wyłoni Laureatów konkursu. Werdykt Jury jest ostateczny.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane podczas trwania pikniku w Parku Kachla w Bytomiu, w dniu  11 października 2020 roku, w godz. 16.00 – 18.30. Organizator planuje opublikować dane (imię, nazwisko, dane placówki szkolnej) na stronie internetowej www.becek .pl oraz  na portalach społecznościowych (typu Facebook, YouTube, Tik-Tok, Instagram itp.). Informujemy, że Administratorem w zakresie danych udostępnionych na portalach społecznościowych typu Facebook, Tik-Tok, YouTube, Instagram itp. nie jest Bytomskie Centrum Kultury a portale wyżej wymienione. W przypadku braku możliwości zorganizowania pikniku z powodu epidemii COVID-19,  informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora, na jego profilu FB, Instagramie oraz TIK TOKU. 
 5.  Informujemy, że podczas trwania pikniku przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku i wypowiedzi uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny
  i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator planuje publikować wyżej wymienione dane, wizerunek, wypowiedzi na stronie internetowej konkursu oraz portalach społecznościowych (typu Facebook, YouTube, Instagram, TIK TOK itp.).

VII Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2.  Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich Uczestnikom – Laureatom Konkursu przez Organizatora.
 3.  Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 4. Osobisty odbiór nagród nastąpi podczas pikniku w Parku Kachla w Bytomiu, w dniu  11 października 2020 roku, w godz. 16.00 – 18.30.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród według własnego uznania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu: braku możliwości kontaktu z Laureatem, odmowy przyjęcia nagrody, podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.

    VIII Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje i roszczenia związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną, na adres: 1920@becek.pl, najpóźniej do dnia 23 października 2020 r. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania. O zachowaniu terminu decyduje data zarejestrowania maila od Uczestnika przez system Organizatora.   Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu oraz do jego zmiany.
 2. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje zasady  i postanowienia Regulaminu.
 3. W żadnym wypadku, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące bezwzględnie przepisy, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego straty, szkody pośrednie lub bezpośrednie, utracone korzyści Uczestnika powstałe w związku z udziałem w Konkursie lub realizacją przyznanej nagrody. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności pozostające poza jego kontrolą, w szczególności wynikające z działania siły wyższej, aktów wojny lub terroru, strajków, agresji, inwazji lub działań władz.
 4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności operatora TIK TOK.
 5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Uczestnika nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w trakcie zgłoszenia.
 7.   Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, w całym okresie trwania Konkursu, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu i utratę prawa do nagrody. Z tytułu wykluczenia Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w ten sposób w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

               ORGANIZATOR – BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY

ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies