Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Regulamin korzystania z sal/ pomieszczeń

Zarządzenie Dyrektora nr 22/XII/2019 z dn. 02.12.2019 r.


Regulamin korzystania z Sali widowiskowej Totu oraz pozostałych sal/pomieszczeń przez Uczestników przebywających na terenie Bytomskiego Centrum Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Bytomskie Centrum Kultury jest instytucją użyteczności publicznej, a jej sale/pomieszczenia  służą celom upowszechniania kultury w zakresie wydarzeń do których są przygotowane i wyposażone.

2. Celem wprowadzenia regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania na terenie Bytomskiego Centrum Kultury.

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) BCK – Bytomskie Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom;

b) sale/pomieszczenia – sala widowiskowa (widownia) ToTu, sala Gloria, sala Ki-Nowa, sala Antresola, sala Ambasada, sala Przystanek, zaplecze, sanitariaty, hole;

c) organizator spotkania - dyrektor placówki edukacyjnej,  osoba organizująca grupowy wyjazd, rodzice/opiekuni prawni, osoba pełnoletnia.

d) impreza - wydarzenie sceniczne, spektakl, koncert, impreza okolicznościowa, seans filmowy itp.;

e) zajęcia - zajęcia artystyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym próby;

f) uczestnicy – osoby pełno i niepełnoletnie korzystające z  oferty kulturalnej, przebywające na terenie BCK;

g) grupy zorganizowane – osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież szkolna, która może korzystać z sal/pomieszczeń pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.

h) osoby indywidualne - osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie uczestniczące indywidualnie w imprezach/zajęciach przebywają na terenie BCK pod nadzorem rodziców, opiekunów prawnych  lub pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

6. Organizator spotkania jest zobowiązany zapoznać uczestników z zasadami kulturalnego zachowania na widowniach BCK oraz w pomieszczeniach. Zasady opisane zostały  w niniejszym regulaminie.

6. Za nieprzestrzeganie regulaminu przez uczestników przebywających na terenie BCK konsekwencje, w tym również  finansowe ponosi organizator spotkania.

II. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZIE

1. Zakupienie biletu lub wejście do sal/pomieszczeń  na imprezę bezpłatną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sal/pomieszczeń jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Miejsce w sali/pomieszczeniach należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.

4. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.

5. Podczas imprezy organizowanych na terenie BCK zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku bez wcześniejszej zgody ze strony Dyrektora BCK.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SAL/POMIESZCZEŃ

1. Każdy, kto przebywa w Sali/pomieszczeniach powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym oraz obowiązany jest stosować się do poleceń pracowników obsługi BCK.

2. Obowiązkiem osób korzystających z sal/pomieszczeń, w tym każdej widowni  jest:

a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z jej wyposażenia;

b) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.

3. Na terenie sal/pomieszczeń obowiązuje zakaz:

a) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających;

b) spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu, w tym papierosów elektronicznych;

c) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (zaplecze sceny, garderoby);

d) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;

e) zaśmiecania w tym przyklejania przedmiotów do ścian i sprzętów – przede wszystkim foteli na widowniach (guma do żucia, plastelina, plastry, taśma klejąca itp.);

f) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę życia, zdrowia lub kalectwo;

g) używania jakichkolwiek źródeł ognia;

h) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych
i rzeczowych bez zgody dyrektora BCK;

i) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia),

j) wnoszenia i spożywania żywności i napojów, w szczególności na widowni.

Za porządek w sali/pomieszczeniach odpowiada organizator spotkania oraz indywidualni uczestnicy.
W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się ze zwróceniem przez pracownika obsługi BCK uwagi, a w przypadku braku reakcji ze strony uczestnika z koniecznością opuszczenia przez niego obiektu oraz poniesieniem kosztów finansowych za wyrządzone straty materialne.

IV. DO OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA  IMPREZY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.

2. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.

3. Zapewnienie drożności wejść i wyjść z Sali/pomieszczeń.

4. Niezwłoczne zgłoszenie   ewentualnych  zniszczeń, uszkodzeń sprzętu ( w tym foteli, krzeseł, stołów itp.) lub sal/pomieszczeń pracownikowi BCK powstałych w takcie trwania imprezy.

5. Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu mogą być  usunięci z sal/pomieszczeń niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

2. Uczestnicy  niszczący sprzęt lub wyposażenie sal/pomieszczeń ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządzili (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie/organizatorzy spotkania).

3. Pracownicy BCK mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sal/pomieszczeń. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie BCK zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom czy nakazom.

5. BCK nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie BCK rzeczy i  przedmioty, dokumenty oraz pieniądze.

6. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Sali/ pomieszczeń można zgłaszać do kierownika działu administracyjno-technicznego bądź impresaryjnego lub bezpośrednio do Dyrektora BCK przez sekretariat.


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies