Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Regulamin warsztatów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/IX/2019 z dnia 14.09.2019 r.

Regulamin uczestnictwa w warsztatach edukacyjno-artystycznych organizowanych przez Bytomskie Centrum Kultury

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin  określa  prawa  i  obowiązki  Uczestników warsztatów tj.  osoby  niepełnoletnie  oraz pełnoletnie (zwane dalej „Uczestnikami”) organizowanych na terenie Bytomskiego Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom (dalej zwanego Bytomskie Centrum Kultury lub BeCeK).
2. Warsztaty stanowią część działalności statutowej Bytomskiego Centrum Kultury.
3. Celem warsztatów jest edukacja kulturalna, popularyzacja różnorodnych form artystycznego wyrazu, a także promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
4. Podpisanie umowy oraz uczestnictwo w zajęciach są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. Organizacja warsztatów
1. Warsztaty odbywają się w przeznaczonych do tego salach, w których na czas trwania zajęć przebywa prowadzący zajęcia/instruktor.
2. Niepełnoletniego  Uczestnika  do  udziału  w  warsztatach organizowanych przez BeCeK, zgłasza rodzic lub opiekun prawny.
3. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na warsztaty przynajmniej na 5 min. przed ich rozpoczęciem.
4. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany poczekać do momentu rozpoczęcia warsztatów oraz odebrać osobę niepełnoletnią natychmiast po zakończeniu zajęć. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się od miejsca prowadzenia warsztatów oraz za  jego bezpieczeństwo. Dopuszcza się na pisemny wniosek rodzica samodzielny powrót niepełnoletniego Uczestnika.
5. Niedozwolone jest wnoszenie do budynku Bytomskiego Centrum Kultury, a tym samym do pomieszczeń i sal - przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia
i życia uczestników zajęć warsztatowych.
6. Uczestnicy    zajęć,    którzy  doprowadzą    do    zniszczenia    m.in.    sprzętu,  elementów wyposażenia BeCeKu ponoszą  odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.  W  przypadku  Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność  za  wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice/opiekuni prawni.
7. Uczestników warsztatów w okresie jesienno – zimowym obowiązuje szatnia. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach,
w kieszeniach okryć.
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników BeCeKu.
9. Uczestnicy warsztatów powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Bytomskie Centrum Kultury nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje, które nastąpią bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia Bytomskiego Centrum Kultury.
10. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie Bytomskiego Centrum Kultury oraz na terenie innych obiektów, gdzie będą prowadzone warsztaty.
11. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach. Rodzic/opiekun  prawny, których niepełnoletni Uczestnik bierze udział w warsztatach, oświadcza że  stan  zdrowia Uczestnika jest mu znany  i  pozwala  na uczestniczenie w zajęciach. W razie wypadku Uczestnik, rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej.
12. W przypadku udziału w zajęciach uczestnicy warsztatów jednocześnie wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie zajęć w celach promocyjnych i archiwizacyjnych na potrzeby instytucji – Bytomskiego Centrum Kultury.
13. Pełnoletni Uczestnicy,  w  imieniu  osób niepełnoletnich-rodzice/opiekunowie  prawni, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez BeCeK danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail  oraz  numeru telefonu komórkowego niezbędnych do kontaktu przez czas trwania zajęć. Jednocześnie Uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, iż zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie z zachowaniem formy pisemnej.
14. Bytomskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć (osoba prowadząca, godzina, miejsce) w uzasadnionych przypadkach. Informacje
o zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.becek.pl lub rozsyłane drogą mailową.
15. Prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg bez zwrotu poniesionych kosztów.
16. W przypadku małej liczby uczestników Bytomskie Centrum Kultury ma prawo rozwiązać grupę.
17. Warsztaty  nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne od pracy, w czasie przerw świątecznych, wakacji letnich oraz ferii zimowych.
18. Każdy uczestnik/Opiekun/Płatnik stałych warsztatów  akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się jeden raz w roku kalendarzowym do wzięcia udziału w ustalonym projekcie o charakterze społecznym, realizowanym przez Bytomskie Centrum Kultury.
19. Wszystkich uczestników warsztatów, oprócz niniejszego Regulaminu, obowiązują przepisy  bhp  i  ppoż. oraz   inne   przepisy obowiązujące  w budynkach  użyteczności publicznej.  Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przyjętych norm społecznych wobec innych osób.

III. Opłaty za warsztaty
1. Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo z góry do  każdego 20-go dnia miesiąca  przed rozpoczęciem zajęć według ustalonego cennika na konto Bytomskiego Centrum Kultury (nr konta podany jest na stronie internetowej www.becek.pl). Tytuł przelewu powinien zawierać  informację: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, miesiąc, którego dotyczy wpłata.
2. Bytomskie Centrum Kultury ma możliwość wprowadzenia cen promocyjnych.
3. Jeżeli uczestnik - po uiszczeniu opłaty - nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć we wszystkich warsztatach lub ich części – opłata nie jest zwracana.

IV. Zapisy na warsztaty
1. Zapisów na zajęcia można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 telefonicznie pod nr telefonu 32 389 31 09 / 10 w kasie biletowej bądź drogą elektroniczną: sekretariat@becek.pl
2. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia i złożenia karty zgłoszeniowej w Impresariacie  (pok. 4 ) lub jako skan – załącznik na adres sekretariat@becek.pl. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w Impresariacie/Sekretariacie/Kasie Bytomskiego Centrum Kultury, a także na stronie internetowej  www.becek.pl

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą strony internetowej Bytomskiego Centrum Kultury: www.becek.pl
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury.
3. Pełnoletni  Uczestnicy,  w  imieniu  osób  niepełnoletnich-rodzice/opiekunowie  prawni, wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie i  przetwarzanie wizerunku,  wypowiedzi,  imienia  oraz nazwiska zarejestrowanego podczas zajęć oraz jego udostępnienie na stronie internetowej, materiałach drukowanych (plakat, ulotka, folder), portalach społecznościowych typu: Facebook,    YouTube,    Instagram BeCeKu oraz portali miejskich, w    celach promocyjnych oraz z prowadzoną działalnością  statutową BeCeKu przez  okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych. Jednocześnie Uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, iż zgoda  może  zostać odwołana  w dowolnym momencie   z   zachowaniem   formy   pisemnej, zgodnie   
z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Klauzula  informacyjna: Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1)    Administratorem Danych Osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Bytomskie Centrum Kultury z siedzibą  w Bytomiu (41-902) przy Pl. Karin Stanek 1, reprezentowane przez Dyrektora – Krystynę Jankowiak-Markwicę.
2)    Powołano inspektora ochrony danych, jego e-mail: iod@becek.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dot. realizacji zajęć warsztatowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
4)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z w/w umową, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5)    Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6)    Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
7)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy dot. realizacji zajęć warsztatowych.

 

 

 

 

 

 


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies