Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Regulaminy imprez

Regulamin imprez odbywających się w BeCeKu

Organizator zastrzega sobie prawo:

 1. Odmówić wstępu na imprezę posiadaczowi, biletu u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Odmówić wstępu na imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie jakichkolwiek niebezpiecznych narzędzi i materiałów – zabrania się ich wnoszenie na teren Bytomskiego Centrum Kultury.
 3. Odmówić wstępu na imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie lasera punktowego.
 4. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren Bytomskiego Centrum Kultury, gdzie odbywać się będzie impreza.
 5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać posiadacza biletu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 6. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
 7. Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą na jaką opiewa bilet.
 8. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. Kupujący bilet zobowiązuje się nie wchodzić z napojami w opakowaniach szklanych i plastikowych do sali TOTU Bytomskiego Centrum Kultury, gdzie będzie odbywać się impreza.
 10. Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania  poleceń i zarządzeń firmy odpowiedzialnej za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy, której pracownicy mają prawo do :
  a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt.1,2 i 3  niniejszego regulaminu,
  b) w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia terenu Bytomskiego Centrum Kultury.
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek.
 12. Posiadacz biletu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone  przez niego na terenie Bytomskiego Centrum Kultury, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jego uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 13. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren Bytomskiego Centrum Kultury, gdzie odbywa się impreza. Po opuszczeniu terenu Bytomskiego Centrum Kultury nie uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie.
 14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest, aby w każdym momencie posiadać przy sobie bilet do kontroli.

 

Regulamin imprezy plenerowej

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania porządku.
 2. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia, posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz  wnoszenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych.
 3. Osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń Organizatora i Służb Porządkowych.
 4. Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są do okazania, na wezwanie, zawartości bagaży lub odzieży do przeglądu.
 5. W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym osoby taki opór stawiający zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
 7. Obowiązuje zakaz wstępu na teren imprezy ze zwierzętami.
 8. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.
 9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy powinny:
  a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  b) unikać paniki,
  c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 10. Kto nie wykonuje polecenia Porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy wydanego przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe, podlega karze grzywny do 5.000 zł, aresztu, ograniczenia wolności oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezę masową na czas od 3 do 12 miesięcy.

Podstawą prawną Regulaminu są postanowienia Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 05.108.909).


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies