Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Sprzedaż biletów online

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 
poprzez witrynę internetową www.becek.pl obowiązujący w Bytomskim Centrum Kultury
 
 
§1
DEFINICJE
 
W poniższym Regulaminie obowiązują następujące określenia i ich definicje:
 
1. BCK– Bytomskie Centrum Kultury, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Bytom pod numerem 2, siedzibą pod adresem plac Karin Stanek 1, 41 - 902 Bytom, posiadające NIP: 626 - 001 - 27 – 47 oraz REGON: 272535316
2. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów online za pośrednictwem witryny internetowej www.becek.pl 
3. Witryna – oficjalna strona internetowa BCK, umieszczona pod adresem www.becek.pl, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż biletów w systemie online.
4. Użytkownik – osoba dokonująca zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej BCK, pod adresem www.becek.pl 
5. Wydarzenie – biletowana impreza kulturalna odbywająca się w BCK. 
6. Bilety – bilety wstępu na wydarzenie w BCK udostępnione w systemie online i/lub zakupione poprzez witrynę.
7. System sprzedaży – aplikacja powiązana z Witryną i  pozwalająca na przeprowadzenie przez Użytkownika samodzielnego zakupu biletów na wybrane wydarzenie w BCK. 
8. Kasa – miejsca kontaktu dla klientów zgłaszających uwagi lub reklamacje dotyczące działania Systemu.
 
 
§2
ZASADY OGÓLNE
 
1. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów realizowanych w Systemie i przez Witrynę jest BCK. 
2. Dokonanie zakupu biletów w Systemie online oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Dostawcą oprogramowania dla Systemu jest firma VisualNet z siedzibą w Zabrzu 
(ul. Wyszyńskiego 19, 41-808 Zabrze). 
4. Płatności w Systemie realizowane są przez serwis Przelewy24.pl należący do Grupy DialCom24 w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń (na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. BCK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu serwisu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
5. System umożliwia zakup biletów za pośrednictwem Witryny, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez serwis Przelewy24.pl.
6. Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta regulaminu serwisu Przelewy24.
7. Za pośrednictwem Witryny nie można dokonywać rezerwacji Biletów.
8. Ceny biletów oferowanych przez BCK zawierają podatek VAT.
 
 
 
§3
UMOWA
 
1. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a BCK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty elektronicznym przelewem bankowym online 
c) otrzymania przez Użytkownika od BCK potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany.
 
 
§4
PROCEDURA ZAKUPU BILETU
 
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Użytkownika ścieżki składającej się z niżej wymienionych kroków:
a. wybór wydarzenia i zamówienie biletu przez zakładkę Kup Bilet,
b. wybór liczby zamawianych biletów,
c. rejestracja Użytkownika poprzez wypełnienie formularza z podaniem wszystkich wymaganych w nim danych,
d. uiszczenie zapłaty za zamówienie przez system płatności Przelewy24.pl, 
e. otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres email wraz z e-biletem uprawniającym do uczestnictwa w Wydarzeniu.
2. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury , Kupujący zobowiązany jest podczas zamawiania zaznaczyć opcję „chcę otrzymać fakturę” i podać wszystkie poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.
3. Faktura, o której mowa w ust. 2 zostanie przesłana na adres email wskazany przy rejestracji zakupu w terminie nie później niż do 7 dni od daty zakończenia wydarzenia na jakie został zakupiony bilet.  
4. W przypadku niezadeklarowania chęci otrzymania faktury w trakcie zamawiania
a podjęcia takiej decyzji po dokonaniu zakupu Użytkownik zobowiązany jest zadeklarować chęć otrzymania faktury wg zasad określonych w ust. 6.
5. Deklarację, o której mowa w ust. 5 należy przesłać z maila za pośrednictwem, którego dokonywano płatności na adres email: info@becek.pl lub złożyć osobiście
w Kasie BCK podając jednocześnie w formie pisemnej:
a. datę dokonania wpłaty,
b. dane osoby dokonującej wpłaty,
c. indywidualny numer zamówienia,
d. dane osoby /firmy na które ma być wystawiona faktura,
e. adres email w przypadku, gdy faktura miałaby zostać przesłana w wersji elektronicznej,
f. imię i nazwisko osoby odbierającej fakturę w przypadku, gdy faktura miałaby zostać odebrana w Kasie BCK.
6. W uzasadnionych przypadkach /np. jeżeli Użytkownik nie posiada maila/ na wniosek Użytkownika faktura, o której mowa w ust. 5 może zostać przesłana pocztą na wskazany we wniosku adres.
7. BCK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn, a także ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online i/lub wprowadzenie sprzedaży biletów na daną imprezę tylko w Kasie.
8. Sprzedaż biletów poprzez Witrynę kończy się na 30 minut przed godziną rozpoczęcia wydarzenia.
9. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem Witryny nie oznacza braku biletów w Kasie BCK.
10. Za pośrednictwem Witryny można jednorazowo kupić do 10-ciu biletów na jedno wydarzenie.
 
 
§ 5
PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
 
1. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
2. Bilety pozostają własnością BCK do momentu odnotowania przez BCK potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
3. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia, zostaje automatycznie anulowane. Prosimy o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej transakcji.
4. Otrzymanie maila o „przyjęciu zamówienia w systemie biletowym” nie jest równoznaczne z zakupem biletów. 
5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez bank Użytkownika w ciągu 25 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowania zamówienia.
6. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powoduje, iż pieniądze przelane przez Użytkownika na konto  operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Użytkownika. 
7. Podane ceny biletów zawierają podatek VAT.
8. Do ceny biletu doliczana jest prowizja serwisu Przelewy24.pl. W przypadku zwrotu biletu prowizja nie będzie zwracana.
9. Udostępnienie Biletów Użytkownikowi, będące jednocześnie finalizacją zakupu, następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym do samodzielnego zapisania na komputerze i  wydruku. Możliwe jest również zapisanie go na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym z możliwością odczytania wszystkich danych zawartych na Bilecie.
10. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
11. Każdy Bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Użytkownikowi. 
12. Wstęp na Wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu.
13. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, zniszczenie, jego utrata lub brak możliwości weryfikacji kodu może uniemożliwić Użytkownikowi uczestnictwo w Wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
14. BCK nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa przez Użytkownika w Wydarzeniu na jakie nabył bilet w przypadkach, o których mowa w ust. 13.
 
 
§ 6
REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANA BILETÓW
 
 
1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od daty zakupu biletów, z zastrzeżeniem ust. 7. Zgłoszenia można dokonać osobiście – w Kasie BCK lub elektronicznie – na adres: info@becek.pl  
2. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie BCK oraz z przyczyn oddziaływania sił wyższych /np. kataklizm, klęska żywiołowa, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa/, BCK dokonywać będzie zwrotu w wysokości ceny biletu zakupionego przez Użytkownika. 
3. W przypadku, gdy wydarzenie na jakie został zakupiony bilet ulegnie zmianie
w zakresie:
a. zmiany jego daty,
b. zmiany miejsca imprezy,
c. innej istotnej zmiany leżącej po stronie BCK,
zakupiony bilet zachowuje ważność, a w przypadku gdy Użytkownik nie zaakceptuje powstałych zmian przysługuje mu zwrot w wysokości ceny zakupionego biletu.
4. O odwołaniu Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca wydarzenia lub innej istotnej 
zmianie leżącej po stronie BCK, Użytkownik zostanie powiadomiony elektronicznie, na adres wskazany przy rejestracji w trakcie zakupu biletu za pośrednictwem Witryny.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 Użytkownik ma możliwość zrezygnowania
z wydarzenia z możliwością otrzymania zwrotu w wysokości ceny zakupionego biletu,
z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Użytkownik informuje BCK o rezygnacji z uczestnictwa z wydarzenia i chęci otrzymania zwrotu środków w wysokości kwot wynikających z opłaconych Biletów  drogą elektroniczną – na adres info@becek.pl  - w terminie 14 dni od daty zakupu jednak nie później niż 7 dni przed wydarzeniem. 
7. Za datę zakupu przyjmuje się datę wysłania przez System wiadomości e-mail potwierdzającej realizację transakcji. BCK ma prawo odmówić zwrotu w przypadku zgłoszenia rezygnacji przez Użytkownika w przypadku gdy zgłoszenie zostało wystosowane w dniu realizacji Wydarzenia. 
8. Zwrot, o którym mowa w ust. 3 i 6 dokonywany jest przez System sprzedaży online za pośrednictwem Witryny na konto, z którego realizowana była płatność. Prowizja za realizację transakcji pobrana przy zakupie biletu przez serwis Przelewy24 nie podlega zwrotowi. 
9. Dopuszcza się możliwość zwrotu zakupionych za pośrednictwem Witryny biletów,
z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bez konieczności podania przez niego przyczyny zwrotu na zasadach kreślonych w ust. 10 do 12. 
10. Procedura zwrotu, o którym mowa w ust. 9 może nastąpić jedynie w Kasie BCK, najpóźniej na 7 dni przed datą wydarzenia na jakie zakupiony został bilet.
11. Warunkiem dokonania przez BCK zwrotu, o którym mowa w ust. 9 jest spełnienie łącznie poniższych przesłanek:
a. przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika,
b. złożenie pisemnego oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od zakupu, które powinno posiadać co najmniej informację o:
- numerze zamówienia, który Użytkownik otrzymał drogą elektroniczną w momencie   dokonania zakupu przez Witrynę,
- danych osobowych Użytkownika wskazanych na formularzu rejestracji wypełnianego w   momencie dokonywania zakupu przez Witrynę. 
12. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 9, BCK może pobierać  opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości biletu, która podlega potrąceniu w momencie dokonania zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych przez BCK.
 
 
 
§ 7
OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
 
1. Dokonując zakupu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie  i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, kontaktu z Użytkownikiem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów za pośrednictwem Witryny.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od BCK informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Wyrażanie zgody, o której mowa w ust. 2 nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Brak zgody przez Użytkownika następuje poprzez odznaczenie dodatkowej opcji w formularzu zamówienia.
4. Przekazanie danych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny.
5. Dokonując zakupu Biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych i kompletnych, zgodnie w wymogami Systemu.
6. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez BCK odbywa się w zgodzie z odrębnymi przepisami, tj.:
a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO;
b. Ustawą z dnia 18 lutego 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
/Dz.U. z 2017r., poz. 1219 z póź.zm./.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich korygowania lub usunięcia.
 
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Niniejszy Regulamin oraz regulaminy o których mowa w § 2 ust. 3 i 5 dostępny jest  stronie internetowej www.becek.pl oraz w siedzibie BCK.
2. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy BCK, w tym Kasy dostępne są na stronie internetowej www.becek.pl.
3. BCK zastrzega sobie prawo do zmiany w repertuarze.
4. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest między Użytkownikiem a BCK.
5. BCK nie ponosi odpowiedzialności za:
a. skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych i błędnych danych w formularzu zamówienia,
b. wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci Internet,
c. za bilety zagubione przez Użytkownika,
d. wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet,
e. indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
f. przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
6. Serwis Przelewy24 za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje płatności za
zakupione Bilety jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego
Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
7. BCK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i aktualizacji treści niniejszego Regulaminu, przy czym każda zmiana będzie podawana do wiadomości Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
8. Do zamówień złożonych przez Użytkowników przed  dniem wejścia w życie  Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
9. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, w tym jego interpretacji, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor BCK.
 
Pobierz regulamin w PDF
 
 

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies